SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Program zasnovan na zadovoljavanju potreba starijih građana Splita kroz savjetovalište, klubove, obrazovne aktivnosti, volonterski rad starijih osoba...

  • Animacijske aktivnosti za starije osobe (aktivnosti organizirane na tjednoj osnovi i prema interesu korisnika)
  • Edukacijske aktivnosti za starije osobe (tečajevi, predavanja o zdravlju i vitalnosti.)
  • Volonterska pomoć za starije (animiranje, educiranje, povezivanje i praćenje volontera starije životne dobi)
  • Senzibiliziranje javnosti o pitanjima starije dobi (javne akcije tijekom kojih se ističu vrijednosti vezane uz stariju dob i potiče odgovorniji odnos prema starijima)
  • Život u mom domu - briga za starije (omogućavanje dostojanstvenijeg življenja u vlastitom domu starijim osobama s područja Splita poboljšanjem neinstitucionalnih oblika potpore.)
Na temelju članka 111. Zakona o socijalnoj skrbi ( «Narodne novine» broj 73/97, 27/01,  59/01, 82/01 i 103/03) i odluke o osnivanju «Mi-Centar za pomoć i njegu» Split od 25. studenoga 2004.g. (u daljnjem tekstu: Centar), ravnatelj Centra, uz suglasnost s Osnivačem, Udrugom MI iz Splita, Sinjska 7 (u daljnjem tekstu: Osnivač), dana 14. veljače 2005.g. donosi

S T A T U T

"Mi – Centra za pomoć i njegu" Split

 
 
I   OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje:
- naziv i sjedište Centra, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Centra
- djelatnost Centra
- ustrojstvo i organi Centra
- imovina Centra i odgovornost za njene obveze
- nadzor nad radom Centra
- prestanak Centra
 
Članak 2.
Centar je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i Zakonom o ustanovama ( NN broj 76/03, 29/97 i 47/99).

 
II   NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT USTANOVE
 
Članak 3.
Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom
"Mi – Centar za pomoć i njegu" Split .

 
Članak 4.
Sjedište Centra je u Splitu, Šibenska 27.

 
Članak 5.
Centar ima svoj pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm.
Uz obod je napisan naziv: "Centar za pomoć i njegu" Split, a u sredini je ispisano stilizirano "Mi".

Odlukom ravnatelja Ustanove utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje


III   DJELATNOST USTANOVE
 
Članak 6.
U okviru svoje djelatnosti Centar obavlja slijedeće poslove:
- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje suđa i dr.),
- obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
 
Članak 7.
Djelatnost Centra upisuje se u sudski registar ustanova i upisnik ustanova socijalne skrbi.
Pored djelatnosti upisane u sudski registar, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.
Centar počinje s radom po pribavljenom konačnom rješenju županijskog ureda nadležnog za socijalnu skrb i nakon upisa u sudski registar i upisnik ustanova socijalne skrbi.

Članak 8.
Ustanova može mijenjati ili dopunjavati djelatnost utvrđenu čl.3 Odluke o osnivanju.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost osnivača.
 
 
IV   ORGANI USTANOVE, UPRAVLJANJE I VOĐENJE POSLOVA
 
Članak 9.
Centrom za pomoć i njegu upravlja i vodi ravnatelj, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje osnivač.
           
Članak 10.
Ovlasti ravnatelja:
- donosi statut Centra u suglasnosti s Osnivačem,
- donosi programe rada i razvoja Centra u suglasnosti s Osnivačem
- nadzire njihovo izvršavanje,
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu uz prethodnu suglasnost Osnivača
- predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti,
- daje Osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
- donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra,
- predstavlja i zastupa Centar,
- organizira i vodi poslovanje,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- izvršava odluke Osnivača,
- odgovoran je za zakonitost rada Centra,
- obavlja i druge poslove utvrđene statutom Centra.
 
Članak 11.
Na položaj ravnatelja u odnosu na druga prava i obveze koji nisu utvrđeni ovim Statutom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.
 
Članak 12.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Centar u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.
Ravnatelj ne može bez suglasnosti Osnivača sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.
 
Članak 14.
Mandat ravnatelja je četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 15.
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan iz svih razloga navedenih odredbama Zakona o ustanovama.

Članak 16.
U slučaju nastupanja okolnosti iz članka 15. ovog Statuta, do imenovanja novog ravnatelja, Osnivač će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, i raspisati natječaj za ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
 
 
V   IMOVINA I FINANCIRANJE RADA USTANOVE
 
Članak 17.
Potrebna sredstva i uvjete za početak djelatnosti Centra osigurava Osnivač sukladno Odluci o osnivanju.
Iznos sredstava potrebnih za redovnu djelatnost Centra određuje se Financijskim planom.
Financijsko poslovanje Centra obavlja se u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Članak 18.
Centar može stjecati sredstva obavljanjem svoje djelatnosti, te potporama, sponzorstvom i darovanjima.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.
Osnivač može odlučiti da dobit Centra upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.
 
Članak 19.
Centar ne može bez suglasnosti Osnivača steći,opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene osnovnom imovinom.

Članak 20.
Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 21.
Godišnji plan i program rada i razvoja donosi ravnatelj Centra u suglasnosti s Osnivačem najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu.

 
VI   MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA USTANOVE
 
Članak 22.
Osnivač sudjeluje u gospodarenju, te razmatraju izvješća o radu Centra sukladno Zakonu i ovom Statutu.
 
Članak 23.
Centar je dužan uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i racionalno poslovati, a najmanje jednom godišnje, bez posebnog traženja, dužna je Osnivaču  podnijeti izvješće o radu.
Na svakodobno traženje Osnivača, Centar je dužna dostaviti tražena izvješća.

 
VII   UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA CENTRA
 
Članak 24.
Unutarnje ustrojstvo Centra pobliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji.
Akt iz prethodnog stavka donosi ravnatelj.

 
VIII   JAVNOST RADA, PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 25.
Rad Centra je javan.
Centar je, s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužan građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Centar osnovan.

Članak 26.
Poslovnom ili profesionalnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koje ravnatelj uz suglasnost osnivača takvima označe.

Članak 27.
Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom ili profesionalnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Centra bez obzira na način na koji su za njih saznali.
Obveza čuvanja poslovne ili profesionalne tajne traje i nakon prestanka rada u Centru.                                  

Članak 28.
Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom i profesionalnom tajnom mogu se davati na očevid, samo po odobrenju ravnatelja uz suglasnost osnivača.
Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavljaju težu povredu radne obveze.


IX   ZAPOSLENICI CENTRA
 
Članak 29.
Centar zapošljava radnike sukladno aktu o unutrašnjoj organizaciji.
Posebnim aktom, koji donosi ravnatelj, podrobno će se regulirati način rada, poslovi i zadaci, te izvršitelji iz stavka 1. ovog članka.

 
X    RADNI ODNOSI I ZAPOSLENICI
 
Članak 30.
Radni odnosi u Centru uređuju se sukladno zakonu.

 
XI    NADZOR

Članak 31.
Nadzor nad radom Centra provode ovlaštena tijela državne uprave u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
U provođenju nadzora ravnatelj i drugi djelatnici dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.
 
 
XII   PRESTANAK CENTRA

Članak 32.
Centar prestaje iz razloga navedenih u članku 71. Zakona o ustanovama.
Nad Centrom se može provesti stečaj u skladu s propisima o stečaju.
Ostatak likvidacijske, odnosno stečajne mase predati će se osnivaču.
 
 
XIII    PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 
Članak 33.
Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja djelatnosti Centra.
Statut Centra donosi ravnatelj uz suglasnost Osnivača.
Druge opće akte Centra donosi ravnatelj.

Članak 34.
Statut i drugi opći akti stupaju na snagu s danom objave na oglasnoj ploči Centra.

OSNIVAČ
Udruga "MI" - Split

 
RAVNATELJICA
Rada Mužinić

U Splitu, 14. veljače 2005.g.