Načela Ujedinjenih naroda za starije osobe

Dana 16. prosinca 1991. Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi. Potaknute su vlade svih zemalja da uključe ova načela u svoje nacionalne programe uvijek kada je to moguće.

NEOVISNOST
Starijim ljudima trebalo bi omogućiti sljedeće:
• dostupnost prikladne hrane, vode, stanovanja, odjeće i zdravstvene skrbi kroz osiguranje dohotka,   obiteljske podrške i potpore zajednice te kroz samopomoć;
• mogućnost rada ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
• mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu;
• pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih vještina;
• život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima;
• život u vlastitom domu što je duže moguće.

DRUŠTVENO SUDJELOVANJE
Stariji ljudi trebali bi:
• ostati sastavni dio društva, aktivno sudjelovati u tvorbi i provedbi politike koja izravno utječe na   njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vještine s mlađim generacijama;
• tražiti i stvoriti mogućnost kako raditi na korist svojoj društvenoj zajednici i kako se dragovoljno   uključiti u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima;
• organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi.

SKRB
Stariji ljudi bi trebali:
• imati koristi od svoje obitelji i zaštite i skrbi koju im pruža zajednica u skladu s društvenim stavom i   kulturalnim vrednotama društva u kojem žive;
• imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje   moguće razine tjelesnog, društvenog i emotivnog blagostanja te spriječiti ili odgoditi početak   bolesti;
• imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
• moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita,   rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
• moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb,   liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva,   potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja.

SAMOISPUNJENJE
Stariji ljudi bi trebali:
• imati mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala;
• imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive.

DOSTOJANSTVO
Stariji ljudi bi trebali:
• moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljiva-nja i tjelesnog i društenog   zlostavljanja;
• biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost,   invalidnost ili drugi status, kao i da će biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos.