Što je to Europska kartica zdravstvenog osiguranja?

To je besplatna kartica koja zdravstveno osiguranim građanima RH u državama članicama EU omogućuje korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, a kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga.

Naime, osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja - skraćeni naziv EKZO ili, na engleskom jeziku European Health Insurance Card - te skraćeni naziv EHIC.

EKZO pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu javite kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku. Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje (na primjer, kontrola visokog tlaka), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga prethodno se morate dogovoriti sa zdravstvenom ustanovom države u koju namjeravate otputovati.
EKZO nije alternativa putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz EKZO imati i odgovarajuće putno osiguranje.
Europska kartica zdravstvenog osiguranja vrijedi na području Europske unije. Europski pravni propisi još uvijek se ne primjenjuju u slučaju Švicarske te za odlazak u tu državu možete sklopiti policu putnog osiguranja, kao što je to bio slučaj i prije ulaska Republike Hrvatkse u Europsku uniju. U slučaju privremenog boravka na području Islanda, Lihtenštajna i Norveške od 12.travnja 2014. godine možete koristiti zdravstvene usluge osnovom Vaše Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Više informacija o pravima koja ostvarujete putem EKZO-a možete dobiti OVDJE.

Izvor: www.hzzo.hr