Pitanje: Skrbništvo

Pitanje:Tko može biti skrbnik ?

Odgovor: Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika. Centar za socijalnu skrb može štićeniku imenovati i više skrbnika i pritom odlučiti moraju li odluke za posebno određene radnje ili postupke donositi zajednički ili svaki samostalno.

Centar za socijalnu skrb može u rješenju o imenovanju skrbnika imenovati zamjenika skrbniku koji mora ispunjavati uvjete za skrbnika. Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti prije lišenja poslovne sposobnosti u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu ili više osoba za koju ,odnosno koje bi htjela da se imenuju skrbnikom , odnosno skrbnicima ,kao i osobe za koje bi htjela da se imenuje njihovim zamjenicima ( anticipirana naredba ),centar za socijalnu skrb će tu osobu,odnosno osobe imenovati skrbnikom ,odnosno skrbnicima te zamjenikom,odnosno zamjenicima skrbnika ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanjem skrbnikom.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja I dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika .

Centar za socijalnu skrb upoznat će štićenika s osobom koju namjerava imenovati skrbnikom i od njega o toj osobi zatražiti mišljenje.

Skrbnik ne može biti osoba:

1. koja je lišena prava na roditeljsku skrb
2. koja je lišena poslovne sposobnosti
3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
5. s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
6. s čijim je bračnim,odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava.

Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva te rješenje o imenovanju i razrješenju osobe skrbnika centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na čijem području osoba pod skrbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige. Za svako postupanje, skrbnik je dužan pribaviti mišljenje i odobrenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Marina Elez Urlić, dipl. soc. radnica

Centar za socijalnu skrb Split