Socijalne usluge za starije i nemoćne osobe

1. USLUGE SMJEŠTAJA
Usluga smještaja je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domovima ili drugim pravnim osobama ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, organiziranom stanovanju ili u zajednici stambenih jedinica.


Tko je može ostvariti?
Pravo na uslugu smještaja priznaje se odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.
Pravo na usluge smještaja priznaje centar za socijalnu skrb, a korisnik može izabrati socijalnu uslugu i pružatelje usluge i sklopiti ugovor o korištenju usluge s ustanovom socijalne skrbi ili drugim pružateljem usluge bez rješenja centra za socijalnu skrb.

Tko ne može ostvariti pravo na smještaj?
Usluga smještaja neće se priznati osobi kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način.

Pružatelji usluga smještaja u okviru institucijskih oblika skrbi (226 pružatelja usluga smještaja):
a. Državni domovi za stare i nemoćne - 3
b. Županijski (decentralizirani) domovi za starije i nemoćne - 45
c. Domovi drugih osnivača (91) i druge pravne osobe koje pružaju usluge smještaja bez osnivanja doma (87) – osnivači su udruge, vjerske zajednice ili druge pravne ili fizičke osobe


Pružatelji usluga smještaja u okviru izvaninstititucijskih oblika skrbi (1003 pružatelja usluga smještaja)
Izvaninstitucijski oblik usluge smještaja za starije i nemoćne osobe pružaju 204 obiteljska doma i 799 udomiteljskih obitelji:
1. Udomiteljske obitelji - U udomiteljskoj obitelji mogu biti smještena najviše četiri starije i nemoćne osobe, osim iznimno (ako se radi o odraslom korisniku hitnog ili povremenog udomiteljstva, u udomiteljskoj obitelji koja ispunjava propisane uvjete, uz prethodnu suglasnost Centra udomitelja).
2. Obiteljski domovi – u obiteljskom domu usluge smještaja mogu se pružati za pet do dvadeset starijih i nemoćnih osoba.

2. PRAVO NA USLUGU POMOĆI I NJEGE U KUĆI

Tko je može ostvariti?
Usluga pomoći i njege u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe pod uvjetom da joj pomoć i njegu ne mogu osigurati roditelj, bračni drug i djeca, da nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da joj prihod kao samcu ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1 500 kn) i ako joj se na području njezinog prebivališta može osigurati takva pomoć.

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pružatelji usluga pomoći i njege u kući (62 pružatelja usluga)
a) Centri za pomoć i njegu u kući - 29 ovakvih Centara preko kojih 1353 osoba starije životne dobi prima izvaninstitucijske usluge;
b) Domovi za starije i nemoćne osobe – 33 decentralizirana (županijska) doma za starije i nemoćne osobe pruža izvaninstitucijske usluge za 3730 osoba starije životne dobi.


3. USLUGE IZ PROGRAMA „POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA“ I „DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA"

Tko ih može ostvariti?
Programima se skrbi o starijih osobama, prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.

Programima se pružaju različite socijalne usluge u kućanstvima korisnika i u dnevnim boravcima: organizacija prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova, pomoć u održavanju osobne higijene i osnovna zdravstvena njega, posredovanje u ostvarivanju prava, razgovori i druženje te sudjelovanje korisnika i ostalih starijih iz lokalne zajednice u različitim aktivnostima (edukativne, sportske, kulturno-zabavne i sl. - u sklopu Dnevnog boravka). Programi se provode temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva i jedinica lokalne i/ili regionalne (područne samouprave).


Pružatelji usluga iz programa (91 pružatelja usluga)
- 58 Programa „Pomoć u kući za starije osobe“
- 33 Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe“