Uloga Centra za socijalnu skrb u pomoći za starije osobe

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Foto: freeimages


U Splitsko-dalmatinskoj Županiji djeluju sljedeći Centri za socijalnu skrb- CZSS Makarska (s podružnicom Vrgorac), CZSS Imotski, CZSS Trogir, CZSS Brač, CZSS Omiš, CZSS Sinj i CZSS Split (s podružnicama Kaštela, Solin, Hvar i Vis).

Prava u sustavu socijalne skrbi

U prava u sustavi socijalne skrbi spadaju: 

 • zajamčena minimalna naknada,
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja,
 • socijalne usluge

Korisnici Centra za socijalnu skrb

U okviru djelatnosti Centra za socijalnu skrb, razlikujemo nekoliko skupina koje mogu biti korisnici prava iz sustava socijalne skrbi, odnosno mogu koristiti usluge Centra:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik.

Socijalne usluge za starije osobe 

U okviru rada Centra, usluge koje korisnici mogu dobiti odnose se na, za početak, informiranje i savjetovanje, odnosno procjenu potreba korisnika od strane socijalnog radnika. Dalje, starijim i nemoćnim osobama moguće je osigurati usluge pomoći u kući i psihosocijalne podrške te usluge boravka - smještaj u Dom za starije ili uključivanje u proces udomljavanja odraslih osoba. 

 

Marina Elez Ulrić, dipl. socijalna radnica 

voditeljica Odjela za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Split